XACT Sverige (UCITS ETF) en billig indexfond

XACT Sverige (UCITS ETF) är en börshandlad indexfond och har som mål att följa utvecklingen i indexet SIX Sweden ESG Selection Index GI så nära som möjligt. Indexet består av stora och medelstora svenska bolag vilka möter hållbarhetskraven i indexet. Hållbarhetskraven innebär dels att bolag med höga hållbarhetsbetyg ingår (väljs in), dels att bolag som är involverade i kontroversiella verksamheter inte får ingå (väljs bort).

Fonden lämnar normalt utdelning i juni varje år. Målsättningen är att årligen dela ut 4% av andelens värde vid tidpunkten för fondbolagets beslut om utdelning. Utdelningen kan dock bli både lägre och högre. Grunden för utdelning är utdelningarna i underliggande bolag. Fonden redovisas som artikel 8 i enlighet med SFDR (EU:s förordning 2019/2088 om hållbarhetsrelaterade upplysningar inom den finansiella sektorn). SFDR innebär en standardisering av fondernas hållbarhetsredovisning, vilket i vår mening har minskat behovet av andra hållbarhetsmärkningar. Handelsbanken Fonder valde därför att inte förnya fondens Svanenlicens i samband med att Svanen uppdaterade sin märkning per 31 mars 2023.

Exkluderingsstrategi, Fonden och dess index tillämpar hållbarhetskrav i form av en exkluderingsstrategi. Strategin omfattar bolag med produktion och distribution av förbjudna vapen, kärnvapen, vapen och krigsmateriel, alkohol, tobak, cannabis, pornografi, kommersiell spelverksamhet, fossila bränslen samt bolag som bekräftats agera i strid med internationella normer och konventioner relaterade till mänskliga rättigheter, miljö, arbetsrätt eller bekämpning av korruption och mutor. Fondbolagets tillämpade gränser för omsättning avseende produktion och tjänster framgår av den tabell för exkludering som anges i bilaga för hållbarhetsrelaterade upplysningar i fondens informationsbroschyr.

Enligt regelverket krävs att ett bolag uppfyller praxis för god bolagsstyrning för att fonden ska kunna investera i bolaget. Fondbolaget säkerställer detta genom strategierna för att Välja bort respektive Välja in.

Genom att välja bort bolag som bekräftats agera i strid med internationella normer och konventioner kopplade till exempelvis skatt, arbetsrätt samt korruption och mutor tillses att de bolag fonden placerar i lever upp till god praxis vad avser god bolagsstyrning.

Inför varje investeringsbeslut sker en bolagsanalys där hållbarhetsaspekter likväl som finansiella aspekter vägs in. I denna analys ingår frågor kopplat till bolagens styrning, såsom relationer med anställda, ersättningar, ledning och efterlevnad av skattelagstiftning. Exempel på relevanta principer och riktlinjer är FN initiativet Global Compacts principer 1,3,6 och 10, OECD:s riktlinjer för multinationella företag samt konventioner såsom FN:s konvention om korruption och ILO:s konvention 111, Diskriminering vid anställning och yrkesutövning. Läs mer om fondbolagets metoder och principer för god bolagsstyrning i dokumentet SFDR – Definitioner och metodbeskrivning inom hållbarhet” som finns publicerat på handelsbankenfonder.se. Där hittar du också vår Policy för aktieägarengagemang och ansvarsfulla investeringar på handelsbankenfonder.se.

Fondens åtagande om viss minimiandel hållbara investeringar och tillämpad

Denna börshandlade fond kommer med en årlig förvaltningskostnad om 0,15 procent.

Handla XACT Sverige (UCITS ETF)

XACT Sverige (UCITS ETF) är en svensk och europeisk börshandlad fond. Denna fond handlas på Nasdaq Stockholm.

Det betyder att det går att handla andelar i denna ETF genom de flesta svenska banker och Internetmäklare, till exempel DEGIRONordnet, Aktieinvest och Avanza.

Inlägget XACT Sverige (UCITS ETF) en billig indexfond dök först upp på ETFmarknaden allt om ETF, börshandlade fonder och ETFer.

Fler nyheter

Populärt