Gyllene regler för risk management

Att äga ädelmetaller kan ge tydliga fördelar i form av spekulativa vinster, investeringsvinster, en hedge mot makroekonomiska och geopolitiska risker och / eller förmögenhetsbevaring. Detta är en av många regler för risk management.

Framgångsrika investeringar handlar om diversifiering och hantering av risker. I lekmannaspråk innebär detta att inte lägga alla ägg i en korg. En viss exponering mot ädelmetaller och då speciellt guld bör ingå i alla diversifierade portföljer. På samma sätt som varje större centralbank i världen fortsätter att äga stora reserver av guldtackor, så bör också privata investerare att investera, spara och äga guld. En bra tumregel skulle vara en lägsta andel på cirka 10 procent i fysiskt guld och guld relateradeinvesteringar såsom guldproducerandeföretag eller Exchange Traded Funds (ETF).

Diversifiering

Guld är en unik tillgångsklass och var kanske det första tillgångsslag som kom att existera. Guld har varit en bevarare av rikedom, en valuta och en vara i tusentals år. Dessutom finns det en växande mängd forskning som stöder uppfattningen att guld av investerare betraktas som en unik tillgångklass vars värde fluktuerar oberoende av både andra tillgångsslag och vissa makroekonomiska indikatorer som BNP och inflation.

Ett antal studier utomlands och en färsk undersökning gjord av Price Waterhouse Coopers i Australien har alla funnit att guld är obetydligt eller negativt korrelerad med övriga sorters portföljtillgångar.

Internationell forskning

Kunskapen om att de statistiska fördelarna med att låta fysiskt guld ingå i en placeringsportfölj växer långsamt. Roy Jastramwrote skrev hörnstenen i denna forskning redan 1977, The Golden Constant—The English and American Experience 1560-1976. I sin bok undersökte Jastram guldpriset och denna metalls köpkraft över tiden och under perioder av inflation och deflation. Han drog slutsatsen att guldtackor har behållit sin köpkraftsparitet med andra råvaror och mellanprodukter under mycket lång sikt.

1998 uppdaterade en annan finansiell historiker, Harmston, Jastrams forskning, och tittade samtidigt på relationen mellan guldtackor och andra tillgångsslag. Harmston studies omfattade USA från 1796, Storbritannien från 1596, Frankrike från 1820, Tyskland från 1873 och Japan från 1880. Harmston körde en serie av regressioner och visade att det fanns ett positivt samband mellan de årliga rörelserna i obligationer och statsskuldväxlar med de årliga rörelserna i Dow Jones Industrial Average Index (DJI) för perioden 1968 till 1996. Under samma period fann Harmston att guldtackor hade en negativ relation med DJI.

Vad betyder detta för investerare?

I finansbranschen är det en accepterad praxis att tillgångar med låg eller negativ korrelation kan minska risken i en portfölj och expandera den effektiva fronten, se också Markowitz teori om portföljanalys. Detta ger upphov till ett problem för de flesta investerare eftersom de flesta aktier är relativt korrelerade med varandra och de flesta obligationer är relativt nära korrelerade med varandra.

Investerare därför måste hitta investeringar som inte är nära korrelerade till aktier eller obligationer och inkludera dessa i sina portföljer som en hedge. En av de största fördelarna med att investera i guldtackor är att guld antingen är negativt korrelerat eller oberoende av andra tillgångsslag eller finansiella och makroekonomiska åtgärder. Det finns en rad ytterligare alternativa tillgångar som har en negativ korrelation till de stora tillgångsslagen. Fysiskt guld är i motsats till de flesta av dem mycket likvid, utbytbart, kan lagras på ett enkelt sätt och kräver ingen större hantering. Forskning tyder på att guld är en av de bästa tillgångsslag för diversifiering.

Gold is more than an investment. It is a diversification and risk management tool – essential for a balanced portfolio

Varför guld är bättre än kontanter

Rätt eller fel, är att investera i guld jämförs ofta med att investera i kontanter. Detta beror delvis på guld har använts som valuta och pengar i tusentals år och ofta handlas som en valuta även om det också har några av de drag som utmärker en råvara.

Oavsett hur du väljer att kategorisera det så betraktas guld ofta som en valuta. Nedan har vi sammanfattat några av de vanligaste missuppfattningarna om guld jämfört med kontanter men vi visar även på den oro som den genomsnittliga personen har när det kommer til kontanter.

Definierar guld kontra kontanter

När guld jämförs med kontanter, inser de flesta människor inte att det finns två huvudsakliga olika sätt att äga guld på ett bankkonto: (1) allokerat guld, och (2) icke-allokerat guld. I enlighet med denna terminologi är banktillgodohavanden att betrakta som icke-allokerade kontanter.

Därav att icke-allokerat guld kan jämföras med bankmedel. Det går emellertid att ta detta ett steg lägre, och jämföra allokerat guld med kontanter, något som de flesta tänker på då de ser framför sig hur deras guld ligger inlåst i ett kassavalv där det inte kan lånas ut och därmed inte heller genererar någon avkastning.

Gold has been used as money for a thousand years. Even today, it remains the ultimate currency

Allokerat guld kan inte lånas ut

En av orsakerna till att ha pengarna på banken är att denna – förhoppningsvis – betalar en ränta på det innestående kapitalet, en avkastning helt enkelt. Modern finansiell teori säger att ju högre risk, desto högre potentiell avkastning. Bankdepositioner ger en ränta eftersom banken sedan lånar ut detta till andra personer och företag som behöver dessa pengar på kort eller lång sikt.

Banken lånar ut pengar i en multipel på dess egna kapital vilket betyder att den som sätter in pengar på banken

1. tar en risk på bankens kreditvärdighet.
2. tar en risk att banken klarar av att urskilja de låntagare som kommer att kunna betala tillbaka sina lån.

Ju mer pengar banken lånar ut eller ju högre kreditrisk som banken tar då den lånar ut sitt kapital, desto högre ränta måste låntagaren kräva på sitt kapital. Det enda sättet att skydda sig mot denna risk är att inte ha pengarna på banken. På samma sätt fungerar det med icke-allokerat guld som kan lånas ut till tredje part mot en ränta, så kallad lease rate.

Som en jämförelse, allokerat guld lånas inte ut, och innehavaren bär därför ingen kreditrisk på banken eller på tredje part. Å andra sidan får innehavaren av det icke-allokerade guldet inte heller någon avkastning i form av lease rate. Istället får den som äger allokerat guld betala en kostnad till banken eller förvaringsinstitutet som skall täcka kostnaderna för lagring och försäkring.

Banken äger dina pengar

Den som placerar allokerat guld hos en institution äger sitt guld och det går att besöka banken och kräva leverans av det fysiska guldet. Därmed är allokerat guld att jämföra med att ha det i ett eget kassaskåp.

Pengar deponerade hos banken ägs å andra sidan inte av Dig. Dessa pengar ägs av banken, även om Du har en fordran på banken. Om banken går i konkurs så skall alla tillgångarna fördelas mellan borgenärerna (om banken inte räddas av staten eller genom försäkringar som insättningsgarantier).

Bankdepositioner är att betrakta som oprioriterade fordringar på banken. Om alla de bankkunder som hade satt in pengar på banken skulle kräva att få ta ut dessa vid samma tillfälle så skulle det inte vara möjligt för banken att möta dessa krav. I små mängder är det däremot oftast alltid möjligt att kräva sina pengar.

Guld accepteras alltid

Förutsatt att guldets äkthet har verifierats så har guld alltid accepterats. Denna metall har använts som en bevarare av rikedom och som valuta under många tusen år.

Guld utgör fortfarande den yttersta formen av betalningsmedel i världen …..

Guld kommer alltid att accepteras.

Alan Greenspan maj 1999.

Det är däremot inte alltid som kontanter accepteras. En centralbank kan återkalla sina sedlar och papper när som helst, men guld kommer alltid att vara gångbart över hela världen. Det är till skillnad från kontanter, en valuta utan gränser. Kontanter har gränser, och det märks allra tydligast när regeringen är instabil, när valutan inte är likvid eller när regeringen trycker för mycket pengar.

Guld är relativt sällsynt

Utan att gå alltför djupt in i debatten om det råder en brist på guld och om det är detta som gör att denna metall har ett värde kan vi påpeka att Gold Fields Mineral Services (GFMS) uppskattar att endast cirka 150 000 ton guld har brutits genom tiderna. Vid ett guldpris på strax under 1.700 USD per troy ounce värderas det globala beståndet av guld till drygt 8 triljoner USD. För att sätta detta i sitt sammanhang så uppgår de totala kontanterna i USA, (M1 minus checkkonton) till 1,3 triljoner USD.

Guld utvinns och produceras, pengar trycks

Guld kräver disciplin. Processen tar tid och från produktion till dess att prägling av de färdiga guldtackorna sker kan det ta så pass lång tid som 30 år, även om det generellt sett inte överstiger 10 år. Jämför detta med kontanter som kan tryckas upp mer eller mindre direkt av all världens regeringar och centralbanker.

I denna fråga kan det vara värt att reflektera över vad den dåvarande guvernören Ben S. Bernanke sade i ett tal till the National Economists Club, Washington, D.C. i november 21, 2002.

Precis som guld har den amerikanska dollarn ett värde som endast begränsas av utbudet. Men den amerikanska regeringen har en teknik som kallas tryckpress (eller idag, dess elektroniska motsvarighet), som gör det möjligt att producera så många dollar som den vill i princip utan kostnad. Genom att öka antalet dollar i omlopp, eller genom att hota att göra detta, kan den amerikanska regeringen också minska värdet av vad en dollar kan köpa i fråga om varor och tjänster.

Guld – tackor eller aktier?

Förutsatt att Du redan har bestämt Dig för att Du skall äga guld i syfte att diversifiera risken i Din portfölj är det nu dags att ställa Dig nästa fråga, vilken typ av guld skall jag köpa? Skall jag köpa den fysiska metallen i form av guldmynt eller tackor eller skall jag köpa gruvaktier?

Det rekommenderas ofta att ha såväl fysiska innehav av guld som gruvaktier i syfte att maximera vinsterna och minimera riskerna. Att äga den fysiska metallen har fördelar visavi att äga gruvaktier och vice versa, men det har visat sig att en kombination av dessa ger det bästa resultatet och både skyddar en portfölj och får den att öka i värde även under svåra ekonomiska tider. Det är emellertid upp till den som skall äga guldet att själv välja vilken allokering de vill ha på sina innehav eftersom olika investerare har olika förutsättningar.

Vad är skillnaden mellan fysiska metaller och aktier?

Den uppenbara skillnaden är risknivåen. i den klassiska investeringspyramiden utgör fysiskt guld den lägsta risknivån tillsammans med kontanter medan gruvaktier kan klassificeras som hemmahörande två eller tre risknivåer högre upp i det fall bolagen producerar guld, i annat fall ännu högre upp. Grovt förenklat, att äga den fysiska metallen är att betrakta som ett sparande, medan gruvaktier är mer att betrakta som en form av investering. Det finns en ökad risk när de investerar i aktier men med ökad risk kommer större möjlighet till avkastning och sålunda bör bägge alternativ övervägas.

Det är också viktigt att komma ihåg att aktier i guldproducerande företag inte är detsamma som guld. Det är i första hand en aktie, och i andra hand en tillgång med exponering gentemot guldmarknaden men dessa aktier får aldrig ses som substitut till den fysiska metallen. Istället representerar dessa aktier en fordran på potentiella guldfyndigheter i marken och inte själva guldet. Aktieinnehav har ofta inneboende risker som är förknippade med att investera i bolagets aktier. Aktierna är en del av ett företag, och företag representerar ofta fordringar, skulder, risker – valuta-, miljömässiga, politiska, etcetera. Fysiskt guld är den enda finansiella tillgången som inte är någon annans ansvar.

Att äga fysiskt guld är således riskfritt så länge du behåller besittningsrätten till guldet. Förvisso kan guldpriset komma att gå upp eller ned beroende på fundamenta och fluktuationer i marknaden, men du kan alltid hålla det i Dina egna händer. Fysiskt guld behöver inte kassaflödet eller förvaltning för att säkerställa dess slutliga överlevnad.

Under en bull market kommer priset på den fysiska råvaran att stiga, men gruvaktierna kommer att stiga ännu mer som en effekt av det ökade priset eftersom priset på guld stiger så kommer vinsterna från lager och reserver göra att gruvaktierna stiger än mer procentuellt sett. Generellt sett och på litet sikt är det inte ovanligt att se hur aktiekurserna på de största guldproducenterna stiger med en faktor om två eller tre av guldpriset i en bull market. Framgångsrika juniors och prospekteringsföretag kan komma att öka med en faktor på mellan fem och tio gånger guldpriset.

Anledningen till detta är att det stigande guldpriset inte har någon effekt på kostnaden för att producera guldet. Därför kommer företag som redan är lönsamma att stegvis se sina intäkter från guld stiga vilket ger dem ett högre kassaflöde och en resultatökning som slår igenom hela vägen ned till den nedersta raden i resultaträkningen. En prishöjning ökar också värdet av reserverna utan ytterligare kapitalinvesteringar. För gruvbolag som inte är lönsamma, kan ett stigande guldpriset plötsligt komma att få dem att bli lönsamma.

Det är viktigt att bestämma vad syftet med en investering i guld är för att på detta sätt bestämma vilken typ av tillgång som är bäst lämpad. De som är mer inriktade på besparingar föredrar ofta att äga den fysiska metallen, medan de som är mer spekulativt lagda föredrar gruvaktier. Många gruvbolag kan under perioder komma att ge sina aktieägare mer eller mindre spektakulära avkastningar och kursutvecklingar men de kan också komma att uppvisa en betydande volatilitet.

Några andra punkter att tänka på

1. Fysiskt guld ger inte någon utdelning. Gruvaktier kan ge betydande utdelningar när företaget är lönsamt.
2. Fysiskt guld har skyddat investerare under perioder av ekonomisk depression, krig och politisk oro. Gruvaktier kommer att påverkas negativt i sådana tider eftersom aktiemarknaderna kan komma att stängas eller påverkas negativt en tid.
3. Fysiskt guld kan användas för byteshandel eller köpa livsnödvändiga förnödenheter under kristider. Det är betydligt svårare att använda gruvaktier för sådana ändamål.

Om Vikingen

Med Vikingens signaler har du en god chans att hitta vinnarna och sälja i tid. Det finns många värdepapper. Med Vikingens autopiloter eller tabeller kan du sortera ut de mest intressanta ETF:erna, aktierna, optionerna, warranterna, fonderna osv. Vikingen är ett av Sveriges äldsta aktieanalysprogram.

Klicka här för att se vad Vikingen erbjuder: Detaljerad jämförelse – Börsprogram för dem som vill bli ännu rikare (vikingen.se)

The post Gyllene regler för risk management appeared first on Börsprogram för dig som vill bli ännu rikare.

Fler nyheter

Populärt